Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu VegEco s.r.o.

 

 I. Úvodní ustanovení

 1.1. Provozovatelem internetového obchodu VegEco  je obchodní společnost VegEco s.r.o., IČ: 090 10 611, se sídlem Foersterova 1138/6, Karlovy Vary, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 39076, e-mail: …................... (dále jen prodávající).  Adresa pro uplatnění reklamací: ….......................................

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu VegEco (dále jen kupující).

1.3. Kupující je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím (spotřebitelem) výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

1.4. Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami, se řídí občanským zákoníkem.

1.5. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

1.6 Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží,  expediční a dopravní náklady a obchodní podmínky včetně veškerých ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.7. Tyto obchodní podmínky jsou platné od ….......... Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

II. Kupní smlouva

 2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu vzniká závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Kupující může učinit objednávku pouze zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu VegEco.

2.3. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5. Kupující je srozuměn s tím, že koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, firemních log , patentů nebo obchodních názvů prodávajícího, není-li ve zvláštní smlouvě ujednáno jinak.

 

III. Objednávka zboží

 3.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu okamžikem jeho doručení. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím a to elektronicky nebo emailem na adrese kupujícího uvedenou v jeho objednávce. 

3.2. Objednávka musí obsahovat zejména následující údaje : označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje : označení smluvních stran kupní smlouvy, druh a počet objednaného zboží, cena za dodávané zboží, způsob dopravy a cena za doručení zboží dopravcem, případně výše poskytované akční slevy.  Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

3.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

- e-mailem na adrese: ….................................

- telefonicky na telefonním čísle ……………………..

- prostřednictvím webových stránek internetového obchodu VegEco, vyplněním objednávkového formuláře a to jako nepřihlášený zákazník nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

 4.1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 4.4. obchodních podmínek nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být odesláno prodávajícímu na adresu jeho sídla ve lhůtě 14 dnů ode převzetí zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku se kupní smlouvy od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto odstavce, vrátí prodávající kupní cenu přijatou od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

4.4. V případě, že vrácené zboží je poškozeno, může prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající v tomto případě vrátí sníženou kupní částku o svůj nárok.

 

V. Registrovaný zakázník

 5.1. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu VegEco svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

5.2. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek VegEco. Kupující v rámci registrace vyplní požadované osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu VegEco, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.

5.3. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek bez opětovného zadávání osobních údajů, sledování historie a stavu všech svých objednávek.

5.4. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, prostřednictvím webových stránek internetového obchodu VegEco nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

5.5. Společnost VegEco s.r.o. je oprávněna okamžitě pozastavit či zrušit registraci kupujícího, pokud se může odůvodněně domnívat, že kupující porušuje tyto Obchodní podmínky. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

 

VI. Cena zboží a platební podmínky

 6.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu VegEco v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

6.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny jednotlivými vybranými způsoby platby.

6.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši  pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny a případného dopravného, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list (záruční list) a je zasílána elektronickou poštou.

6.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu VegEco označeny jako akční, pak jsou tyto ceny platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

 

VII. Přeprava, dodání zboží

 7.1. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, případně náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zboží od přepravce neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Prodávající může dodat zboží kupujícímu k určitému datu, které si kupující vybral z rozvozového kalendáře.

 

VIII. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

8.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.

8.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího převzetím věci kupujícím v místě dodání, ale až po úplném zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

 

IX. Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a pokud takovéto ujednání chybí, má zboží takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jím prováděné,

- zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používán

- zboží je v odpovídajícím množství a hmotnosti

Ujednání obsažené v bodu 9.2. se nepoužije, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

9.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v sídle společnosti prodávajícího.

9.4 Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi, jinak práva zaniknou.

 

X. Ochrana osobních údajů

10.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údaje (dále jen GDPR) je společnost  VegEco s.r.o., IČ: 090 10 611, se sídlem Foersterova 1138/6, Karlovy Vary, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 39076.

10.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu, údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb, a také v případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy.

10.3. Prodávající shromažďuje zejména následující údaje nutné pro úspěšné dovršení kupní smlouvy a dodání zboží: jména a příjmení, adresu kupujícího, dodací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, historie realizovaných nákupů.

10.4. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

10.5. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto kupujícího.  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů VegEco s.r.o.

10.6. Správcem osobních údajů klientů je společnosti VegEco s.r.o. VegEco poskytuje osobní údaje na základě právního důvodu následujícím subjektům : podílejícím se na doručení zboží klientovi na základě smlouvy, provozovateli e-shopu.

10.7. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly zpracovány, tj. od okamžiku udělení souhlasu s nakládáním s vašimi osobními údaji až do okamžiku ukončení smluvních závazků a pominutí veškerých právních důvodů, které by odůvodňovaly jejich další zpracování.

10.8. Za podmínek stanovených v GDPR má klient :

- právo na přístup ke svým osobním údajům a na srozumitelnou a jasnou informaci o tom, jak tyto informace využíváme

- právo na informace

- právo na opravu a doplnění nesprávných osobních údajů

- právo na omezení zpracování osobních údajů

- právo na výmaz osobních údajů

- právo na podání námitky

- právo své osobní údaje získat zpět a přenést je na jinou osobu

- právo souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoliv odvolat

- právo na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto Obchodní podmínky, stejně jako veškeré závazky vzniklé v důsledku užití Služby se řídí českým právním řádem.

11.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanoven, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.  T

 

V Karlových Varech dne …………………………..

 

Корзина

Корзина пуста.